Akce startovné 2024

Po seznámení s rozpočtem na rok 2024 a situací ohledně financování klubu na valné hromadě 7.1.2024 je nutné aby všichni členové poslali do 18.1.2024 minimálně 2000Kč, aby byl klub schopen přihlásit se do soutěže. Bohužel dřív jsem to nemohl sepsat, protože mám spousty práce s chodem klubu. Důvody k tomuto jsou tyto:

  • Startovné 100 000 Kč
  • Členský poplatek klubu 15 000 Kč
  • Soutěžní kauce 20 000 Kč
  • Z minulého roku na účtě zbylo přesně 2531 Kč. V minulých letech jsme těžili z asociačních kreditů a nebyl problém mít v lednu 80K na účtě. Bohužel toto pravidlo minulý rok zrušili.
  • Dotace pro rok 2024 přijdou až v březnu

Pro představu. Z toho co jsem zjišťoval jiných klubech se platí 10-12K

Lépe se situace popisovala na valné hromadě osobně, ale spousta z vás tam nebylo. Chci se letos vyhnout situaci kdy budu já, nebo Libor muset investovat do klubu ze svého, kdy v říjnu Libor vložil na účet 80K s tím, že já mu slíbil splacení této částky. Nemám problém vysvětlit situaci po telefonu 731077218. Klidně pište, volejte.

Členské příspěvky 2024

Dle aktuálního znění stanov schváleném na valné hromadě 7.1.2024:

Tučně zvýrazněny změny ve stanovách od 7.1.2024:
Každý člen Spolku je povinen zaplatit členské příspěvky za soutěžní sezonu, která počíná 1. ledna a končí 31. prosince. Příspěvky jsou splatné vždy k datu prvního soutěžního zápasu dané sezóny. Pokud není členský příspěvek takto uhrazen, je člen povinen platit členské příspěvky v měsíčních splátkách. Členské příspěvky v měsíčních splátkách jsou znevýhodněny proti platbě členských příspěvků jednorázově.  Nesplnění povinnosti uhradit členské příspěvky má za následek zánik členství ve spolku, viz. bod III. 2. Vlastnímu vyloučení člena musí předcházet písemné upozornění místopředsedy pro ekonomiku Spolku s určením 30 denní lhůty k doplacení členských příspěvků. Pokud člen v této náhradní lhůtě svou povinnost nesplní, je automaticky vyloučen. Případné právní nároky (vymáhání dlužné částky) nejsou tímto aktem dotčeny. Pokud se vyloučený člen chce nadále účastnit sportovních aktivit spojených se soutěžemi pořádaných Asociací, je povinen si hradit náklady na pronájem hřiště pro trénink, cestovné na venkovní utkání  podíl na nákladech na pořádání domácího utkání ve výši stanovené výkonným výborem současně s výší členských příspěvků. Dlužnou částku členských příspěvků je nutné uhradit do prvního soutěžního zápasu, jinak členovi nebude umožněno se do soutěžních zápasů zapojit.

Výše příspěvků na rok 2024
Podle stanov je každý člen týmu povinen platit členské příspěvky. Výše příspěvku je 700 kč měsíčně a platí se po celý rok, nebo je možnost zaplatit jednorázově 7000 kč do prvního soutěžního zápasu v daný rok.

Další možností je sehnání sponzora, který příspěvky uhradí za vás. V případě dotazů, nebo o provedení kontroly příspěvků můžete napsat Liborovi, nebo Radimovi.

Dle stanov má člen možnost po ročním působení požádat o odsunutí splátek pokud je ve finanční tísni s tím, že to musí zkonzultovat z vedením klubu a domluvit se na možnostech.

Mammoths účet: 1028901294/5500

Z příspěvků se běžně platí veškeré výdaje na provoz našeho klubu, včetně pronájmu hřiště, šaten, startovné do soutěže, doprava na zápasy, záchranky atd.